สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันสอง

09T09:44:14.090Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 8.56 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่สอง ซึ่งในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 7,136 ราย
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย ที่สนับสนุนงานวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น ทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยในทุกๆ ด้าน โดยวางพื้นฐานตามคติพจน์ที่ว่า "การวิจัยนำการพัฒนา" (Research-led Development) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับสากล ปัจจุบัน ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง คือ วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการรองรับประชาชนทุกคนที่มีความต้องการที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทาน แก่นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่พระราชทานแก่เยาวชนชาวลาว ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมาศึกษาในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมสนับสนุนด้วย
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะนิสิตโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนหลังจบการศึกษาในระบบปริญญาตรี เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานยังโรงพยาบาล 5 เมษา บ้านครูเวียง อำเภอศีสัดตะนาก และโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) บ้านน้ำแจ้ง อำเภอโพนโรง นครหลวงเวียงจันทร์
ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ "โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่เยาวชนชาวกัมพูชา เพื่อมาศึกษาต่อในประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 10 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน
และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ 2 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งอยู่ที่ตำบลออมเรียง อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ปัจจุบัน ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าเรียนแล้ว จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจำนวน 105 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว