ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561

07T09:28:06.500Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 เวลา 16.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ "ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล" รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ซึ่งกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นตามแนวทางพระราชทาน ที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง ให้เป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคม
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน มีเป้าหมายพัฒนาเยาวชน ให้มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ การดำเนินงานครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนปกติ งานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและงานบำบัดรักษาในเยาวชนกลุ่มป่วย เพื่อให้ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"
กิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสแก่เยาวชน ในการพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีลักษณะ Play and Learn ให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ "ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล" โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จะได้เข้าเก็บตัวในบ้านเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญ เน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ไม่ได้เน้นการสร้างให้เป็น "ดารา หรือศิลปิน" แต่เป็นการสร้างให้เป็นตัวของตัวเอง มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งจะได้พัฒนาต่อยอดให้มีความพร้อม เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนคนอื่นได้
สำหรับ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน หรือ "ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล" รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ได้แก่ นายณฐกร รัตนเพชร จากจังหวัดจันทบุรี และนางสาวอรนลิน ลีลาบูรณธนกูร จากกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน 7 รุ่นที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการเด่นชัด คือ การเตรียมตัว การมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีผลการเรียนดีขึ้น เนื่องจากมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เกิดเป็นระบบพี่สอนน้องและจากการวิจัยประเมินความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันในโอกาสครบ 15 ปี พบว่า "ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล" ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว