สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อทรงเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

03T11:13:35.103Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อทรงเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว