ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

03T11:12:00.917Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง รวมทั้งการประชุมรำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งครบ 120 ปี นอกจากนี้ จะทรงเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงฤดูใบไม้ผลิที่ทะเลสาบเว่ยหมิง-การสัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาไทย-จีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 674 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 23.50 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 615 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 21.15 น.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว