สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

03T11:10:48.307Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 14.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ด้านการบริการ ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตประสบความสำเร็จ ครบ 5 รายแล้ว ตามเงื่อนไขของศูนย์ปลูกถ่ายไตของสภากาชาดไทย ด้านการพัฒนาองค์กร ใช้งบประมาณซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยมีการขยายพื้นที่ฟอกเลือดทำไตเทียมเป็นห้องแยกพิเศษพร้อมติดตั้งเครื่องฟอกไตเทียมรุ่นใหม่ 16 เครื่อง และมีมติให้ดำเนินโครงการรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วจากสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ ในการบริจาคและให้การสนับสนุน ได้บริจาคเครื่อง X-ray ระบบดิจิตอลให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 10 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , ผู้ได้รับเกียรตินิยม , ผู้ได้รับเหรียญรางวัล , ผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ การอนุมัติประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ที่จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว