ในช่วงเย็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2561

02T13:17:46.153Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2561 ณ ลานหน้าตำหนักหอ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมูลนิธิสิรินธร จัดขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสิรินธรด้านการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อนำไปสนับสนุนสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้สอยในการดำเนินงานดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เจ็บป่วย
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และสถานศึกษา อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนจัดรายการแสดง
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุดต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงชุด "เทพรัตนราชสุดาอาศิรวาท" เป็นการรำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ "วงบ้านปลายเนิน (วังคลองเตย)"
และการแสดงละครชุด มโนห์รา บูชายัญ และพระสุธนเลือกคู่ โดยศิลปินอาวุโสที่เคยแสดงเป็นตัวละครต่าง ๆ เมื่อครั้งที่กรมศิลปากรจัดแสดงเรื่องนี้ ที่โรงละครศิลปากร เมื่อปีพุทธศักราช 2489
สำหรับ มูลนิธิสิรินธร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 เพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ปัจจุบันสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แด่พระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งประชาชนทั่วไป รวมจำนวนปีละกว่า 1,000 ราย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว