ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

30T09:34:13.037Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 19.12 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบูรณาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 จากโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย รวม 1,200 คน
หลักสูตรการบูรณาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทั่วไป เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 ปี เปิดรับผู้มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 17 ถึง 35 ปี เพื่อผลิตพนักงานผู้ช่วยงานการแพทย์และการพยาบาลที่มีทักษะและความรู้ สามารถเป็นผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ ได้
โดยเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว โรงเรียนจะเปิดโอกาสให้โรงพยาบาล ร้านขายยาในห้างสรรพสินค้า และสถานเสริมความงาม เข้าไปจัดกิจกรรมจัดหางาน ให้นักศึกษาได้เลือกฝึกงานและทำงานตามความสนใจ ปัจจุบันโรงเรียน สามารถจัดหาตำแหน่งงานให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ ได้ร้อยละ 100
และนับตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ได้ผลิตผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวแล้วกว่า 8,000 คน ช่วยลดอัตราการว่างงาน และลดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระดับพนักงานผู้ช่วยงานการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งตลาดแรงงานยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว