พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

05T09:30:43.450Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 15.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้
- นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับการฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 1 เมษายน 2561
- นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย
- นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำ คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝ้า ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย
- นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำ คณะกรรมการจัดงาน "ไว ดับยู ซี เอ ดิปโลเมติก แชริตี้ บาร์ซาร์ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2016" (63rd YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2016) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสมทบกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำนางกิติมา ตงศิริ และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินี รุ่น 71 เฝ้า ถวายเงินสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ
- รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้า ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย
- นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้า ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- พระครูประโชติกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้าง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี นำ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชาและทายกน้อย การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมในงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 และรอบสุดยอดแชมป์ เฝ้า รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ
โอกาสนี้ พระครูไพศาลศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท่าอิฐ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และพระภิกษุณรงค์เดช อธิมุตฺโต พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์เครือข่ายวัดหนองหูช้าง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี และผู้สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา เฝ้า ถวายวัตถุมงคล
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว