พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2561

03T09:45:06.723Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 15.53 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2561 ซึ่งมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแม่ชีไทยจากทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อศาสนา สังคม ประเทศชาติ
โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคี ซึ่งสมาชิกแม่ชีไทย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ ในปี 2560 มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งสมาคมสถาบันแม่ชีไทย เพื่อรวมพลังแม่ชีในการสร้างความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนับสนุนกิจการของแม่ชีไทยด้านการศึกษาและวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแผ่และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ณ สาขาของสถาบันแม่ชีไทย อาทิ จัดการศึกษาที่สาขาสถาบันแม่ชีไทย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนธรรมจารินีเพื่อพัฒนาเยาวชนสตรี ให้มีคุณธรรมนำความรู้เป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันมีนักเรียน 750คน ครูและบุคลากร 50 คน นอกจากนี้ ด้านสังคมสงเคราะห์ ได้จัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดเลย ร้อยเอ็ด และยโสธร จำนวน 2,000 ชุด และมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงกิ่งกาชาดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 230 ชุด
ภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของคณะแม่ชี และนักเรียนโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ที่ได้ทำกิจกรรมการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์จักสาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา