สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงบรรจุพระไพรีพินาศ 84,000 องค์ และทรงยกพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำยอดพระเจดีย์ ณ วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

01T12:09:36.230Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงบรรจุพระไพรีพินาศ 84,000 องค์ และทรงยกพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำยอดพระเจดีย์ หลังจากกองทัพบกได้เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธเมตตาเสนานาถ ถวายวัดวชิรธรรมาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธเมตตาเสนานาถ
วัดวชิรธรรมาราม ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลสถาน และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างและเสนาสนะต่าง ๆ ไว้สำหรับเป็นที่ประกอบศาสนพิธีและเป็นที่พำนักของพระสงฆ์และสามเณร ทั้งนี้ได้มีการจัดสร้างเจดีย์ ขนาดความสูง 25 เมตร มีรูปแบบเจดีย์เป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมสมัยกรุงศรีอยุธยา ในโครงการ "หุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม" เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสง่างามทางสถาปัตยกรรมให้แก่องค์เจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว