ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปิด "ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 20

01T12:06:31.027Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2561 เวลา 19.45 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังเดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ทรงปิด "ค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง" หรือ "ทูบีนัมเบอร์วัน แคมป์" รุ่นที่ 20 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2561 มีสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 406 คน โดยมีแนวคิดในการให้โอกาสและทางเลือก แก่เด็กและเยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง จาก "ภายใน" เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือและเห็นคุณค่าในตนเอง มีกิจกรรมให้เยาวชนได้เลือกทำตามความสนใจและชื่นชอบ ในลักษณะ Play and Learn โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นไอดอลของเยาวชนร่วมกิจกรรมด้วย
ในการนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่าย และทอดพระเนตรวิดีทัศน์ รวมทั้งการแสดงความสามารถของสมาชิกจากการฝึกฝนทักษะในค่าย และการกราบทูลรายงานความรู้สึกในการเข้าค่ายครั้งนี้
"ทูบีนัมเบอร์วัน แคมป์" กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยคาดหวังให้เยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเป็นผู้นำ ตลอดจนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนใจ เช่น การแสดง, เต้น, ร้องเพลง, ภาษา, กีฬา และดนตรี สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ จากการติดตามสมาชิกรุ่นที่ผ่าน ๆ มา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านบวก นอกจากนี้ พี่เลี้ยงพิเศษ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่าย และสมัครเข้ามาดูแลน้อง ๆ ในค่าย มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
โอกาสนี้ มีพระดำรัสแก่สมาชิก
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว