พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา รางวัลแก่นักเรียนของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

29T09:48:05.107Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 15.59 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี รวม 19 คน ประทานทุนเพชรรัตน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประทานประกาศนียบัตรและรางวัล แก่นักเรียนของเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ ประกอบด้วย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนเพาะปัญญา จังหวัดตรัง โรงเรียนธรรมาธิปไตย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาที่สำคัญหลายประการ โดยทรงพระราชปรารถนาให้พลเมืองของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของการศึกษา มีความเอาใจใส่และความพากเพียรเรียนหนังสือ เพื่อจะได้เป็นคนดี มีวิชาความรู้ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นกำลังอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนและนักศึกษา พึงระลึกไว้เสมอว่า เกียรติยศและคุณวุฒิที่ได้รับ นับเป็นเพียงก้าวแรกของชีวิต แม้ความรู้สึกภาคภูมิ จักเกิดมีขึ้นได้ในใจของทุกคนเป็นของธรรมดา แต่อย่าเผลอไผลปล่อยให้ความระเริงเห่อเหิมในความสำเร็จเข้าครอบงำจนเกินสมควร เพราะเมื่อใดบุคคลมัวเมาในเกียรติยศ จนคิดว่าตนเก่งพอแล้วและดีพอแล้ว เมื่อนั้น เขาย่อมจะหยุดพัฒนาตนเอง จนความเสื่อมถอยคืบเข้ามาแทนที่ความเก่งและความดีได้ในที่สุด จึงควรที่นักเรียนและนักศึกษาทุกคน จะได้เอาใจใส่และพากเพียรศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มกำลังสติปัญญา ให้มีความรู้ความสามารถที่พัฒนาก้าวหน้าอยู่โดยตลอด จักได้นำพาตน สังคม ตลอดกระทั่งประเทศชาติ ให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว