พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามการดำเนินการบูรณะวิหารและหอไตร วัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

28T09:36:34.047Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 15.59 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินการบูรณะวิหารและหอไตรของวัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งนมัสการพระประธานประจำวิหาร และทรงถวายปัจจัยแด่พระขจร คุณธาโร เจ้าอาวาสวัดป่าแดด เพื่อสมทบทุนในการสร้างหลังคาคลุมวิหารและหอไตรชั่วคราว รวมทั้งใช้ในการทำนุบำรุงวัด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามพระดำริ ในการป้องกันน้ำฝนรั่วไหลเข้าสู่ภายในวิหารและหอไตร โดยก่อนหน้านี้ กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ทำการคัดลอกลายเส้นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลืออยู่ เก็บไว้เป็นต้นแบบ เพื่อการศึกษาและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร ได้ดำเนินการติดตั้งนั่งร้านเพื่อเตรียมการบูรณะในช่วงเดือนเมษายน 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคมในปีเดียวกัน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
โดยวิหาร เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงเครื่องไม้ ภายใน มีภาพวาดจิตรกรรมสีฝุ่นแบบล้านนา ฝีมือช่างพื้นบ้าน อายุกว่า 129 ปี ส่วนหอไตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ภายนอกเขียนด้วยสีบนพื้นปูนเปียก ลวดลายหน้าบันปั้นด้วยดินเหนียวซึ่งเป็นเทคนิคโบราณ
ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จ จะดำเนินการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ด้วยการผนึกผนังให้แข็งแรง ทำความสะอาดตะไคร่ที่เกาะผนัง และซ่อมสีบางส่วนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามแบบเดิมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ โปรดให้มีการจัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดป่าแดด ซึ่งเดิมชื่อวัดใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2370 โดยพระยาเขื่อนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองแจ่มในขณะนั้น โดยนิมนต์ ครูบากุณา จากวัดอุโบสถ อำเภอสันป่าตอง มาเป็นประธานสงฆ์ในการจัดสร้างวัด และมีพระสงฆ์อีก 3 รูป เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างวิหาร ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2530 และจัดแสดงข้อมูลคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม ศิลปกรรม และการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 14 ห้องภาพ เป็นภาพเรื่องราวพุทธประวัติชาดกต่าง ๆ และวิถีชีวิตของชาวแม่แจ่มในอดีต
โอกาสนี้ ทรงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ประทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้า ภายในบริเวณวัดป่าแดด เพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์ต่อไป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว