ในตอนเย็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

28T09:33:39.810Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 17.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2560 การพิจารณาเงินสนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรายงานความคืบหน้าของ "โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี 2559 ถึง 2561"
ทั้งนี้ ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2512 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อร่วมมือและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรม ศึกษา และการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7658 ถึง 60 และ 0 2414 1414
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว