หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2559

28T09:32:12.780Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.53 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 289 คน
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2556 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อใหม่ว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท แพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง และแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอดจาก 2 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และ 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "คนเราไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ย่อมต้องการความสุขและความเจริญมั่นคงด้วยกันทั้งสิ้น ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ช่วยรักษาส่งเสริมบุคคลให้มีความสุขและความเจริญมั่นคง ก็คือสติ หรือความระลึกรู้ สติจะคอยเตือนบุคคล ให้หยุดคิดพิจารณาเสียก่อน ว่าสิ่งที่จะทำ คำที่จะพูด เรื่องที่จะคิด จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ ความเจริญมั่นคงหรือความเสื่อมเสียหาย เมื่อได้หยุดคิดพิจารณาดังกล่าวแล้ว แต่ละคนก็จะสามารถวินิจฉัยตัดสินได้ ว่าควรคิด ควรพูด ควรทำ แต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญมั่นคงเท่านั้น บัณฑิตผู้ปรารถนาความผาสุกสวัสดีในชีวิตและกิจการงาน จึงควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสติ แล้วเร่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวทุกเมื่อ"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว