ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

27T09:27:15.017Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.46 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงาน "โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯและทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านการพระราชทานความช่วยเหลือ และด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ ปัจจุบันดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการต่าง ๆ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในชื่อ "กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว