พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2561

27T09:31:35.593Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 15.06 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่าง ๆ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน โดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินจำนวน 215 ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษา รวมทั้งสามเณร รวม 2,200 ทุน เป็นเงินประมาณ 9 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานในทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้ไปเยี่ยม ดูแลทุกข์สุขของเยาวชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว