สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2560

26T09:35:51.253Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาการฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่เข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2561 รวม 20 วัน
สำหรับการฝึกในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการฝึกศึกษา ประจำปีการศึกษาของนักเรียนนายร้อยฯ เพื่อปรับพื้นฐานทางทหาร ให้มีความสามารถทางการทหารและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ตลอดจนให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต โดยทำการฝึก ศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึกยิงปืนใหญ่สนาม และการฝึกยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ด้วยกระสุนจริง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว