สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ และรองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม

26T09:39:04.207Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 เวลา 17.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สิริอายุ 83 ปี
นายสันต์ สารากรบริรักษ์ เกิดวันที่ 23 สิงหาคม 2477 เป็นลูกคนที่ 9 ของรองอำมาตย์โท ขุนสารากรบริรักษ์ (สนิท) สกุลเดิม สุทธิพิทักษ์ กับ นางสงวน สารากรบริรักษ์ ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนศิลปศึกษา และระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระหว่างศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา ได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ควบคู่ไปกับการเรียน โดยการชักชวนของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ ด้วยมีความสนใจและความความสามารถงานด้านจิตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นอาจารย์สอนคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งที่ผ่านมาปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนเป็นที่เคารพศรัทธาแก่ศิษย์ และมีผลงานภาพวาดและรูปปั้นอันทรงคุณค่า ตลอดจนผลงานเผยแพร่ทางวิชาการไปสู่ระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเกษียณอายุราชการด้วยตำแหน่ง รองคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2547 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางศิริรักษ์ สกุลเดิม ทองเหม มีลูกด้วยกัน 6 คน
เวลา 18.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สิริอายุ 85 ปี
รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม เกิดวันที่ 20 กันยายน 2475 บิดาและมารดา ชื่อ ขุนสาคร ประทานผล และนางล้วน เรืองเล็ก ด้านการศึกษา จบจากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และในปี 2495 จบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาฟิสิกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขา Health Physics จาก Institute of Biological Isotopes Chiba ประเทศญี่ปุ่น จากนั้น เข้ารับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยัง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในสมาคมต่าง ๆ อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมฟิสิกส์ไทย และสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2537 รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อุทัยเฉลิม ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปีพุทธศักราช 2553 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ด้านครอบครัว สมรสกับ พลตำรวจตรี นายแพทย์วัชรี อุทัยเฉลิม มีลูกด้วยกัน 4 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว