สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2560

25T13:44:39.677Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2561 เวลา 15.07 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
โดยมีนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมผู้ปกครอง และครูใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว แล้วพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับอนุบาล, ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2, นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงพระราชทานรางวัลเรียนดี และรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ ด้านกีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับชั้น พร้อมกันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 กราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยได้พระราชทานพระราโชวาทในโอกาสนี้ด้วย
จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน เป็นการบรรเลงดนตรีไทยของวงมหาดุริยางค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเพลงแขกหนัง 2 ชั้น และชั้นเดียว ออกแขกภารตะ, การบรรเลงดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเพลงต้อยตลิ่ง 2 ชั้น รวมทั้งการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด "เฉลิมหล้ารามาวตาร" ของตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว