สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 เป็นวันที่สี่

23 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 8.41 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่สี่ ซึ่งในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 4,084 คน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาล่วงหน้าด้วยการเรียนระบบ Pre-degree เป็นการสร้างโอกาสให้บัณฑิตสามารถจบด้วยอายุยังน้อย มีเส้นทางเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เร็ว ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ
ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ไม่มีโอกาสมาฟังคำบรรยาย เช่น การถ่ายทอดจากห้องบรรยายผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถชมย้อนหลังได้ การจัดทำบทเรียน e-Learning การสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Testing ซึ่งให้นักศึกษาสามารถเลือกเข้าสอบตามวันเวลาที่ตนเองสะดวก อีกทั้ง ยังมีการบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสฟังคำบรรยายสรุป และได้รับบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และได้พบกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มช่องทางใหม่ในการสื่อสารกับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ทันสมัยมากขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0 และทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น e-university อย่างแท้จริง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา