สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันที่สอง

21 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่สอง ซึ่งในวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 5,558 คน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีพุทธศักราช 2514 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับ จัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัดทั่วประเทศ และมีศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 39 แห่ง เพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้าน และสอบใกล้บ้านจนสำเร็จการศึกษา ทั้งยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ 32 ประเทศ เพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย
นอกจากนี้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล ผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ที่มีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 2 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา