สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 เป็นวันแรก

20 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2561 เวลา 08.56 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันแรก ซึ่งในวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 8 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 5,720 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "การศึกษาเล่าเรียน เป็นการสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นมั่นคงให้แก่ชีวิตของคนเรา เพราะทำให้คนเรามีความรู้ ความคิด ความฉลาดสามารถ ที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามให้แก่ชีวิตได้ บัณฑิตทั้งหลายก็คงเห็นความสำคัญของการศึกษาในข้อนี้ จึงได้ตั้งใจเล่าเรียนมาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง เพื่อสร้างสมพื้นฐานที่ดี ที่จะเป็นรากฐานแห่งความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน แต่ก็มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า พื้นฐานแห่งความเจริญนั้น หากแต่ละคนไม่เร่งขวนขวายสร้างเสริมต่อเติมให้ยิ่งกว้างขวางขึ้น หนักแน่นขึ้นอยู่เสมอแล้ว ก็คงยากที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยลำดับ เพราะไม่มีพื้นฐานที่จะรองรับได้อย่างเพียงพอเหมาะสม จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานแห่งความเจริญของตน ด้วยการพากเพียรศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนความคิด และสร้างสมความฉลาดสามารถให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แล้วนำความรู้ความสามารถทั้งนั้นไปปฏิบัติใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืน ถ้าทำได้ความเจริญมั่นคงที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น ไม่เฉพาะแก่บัณฑิตเองโดยส่วนตัวเท่านั้น หากยังแผ่ไพศาลไปถึงส่วนรวม คือ สังคมและชาติบ้านเมืองอีกด้วย"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว