สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เป็นวันที่สี่

20 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2561 เวลา 19.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 เป็นวันที่สี่
โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติขอประทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค กลุ่มวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถและสนพระทัยอย่างยิ่งในด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระดำริให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์อทิตยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับชุมชน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จนประสบผลสำเร็จ
ในวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 4,627 คน
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแขนง เกิดเป็นมรดกความรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา 7 ด้าน อาทิ งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย พิธีกรรมและงานเทศกาล โดยได้รวบรวมไว้ในหนังสือชื่อ "ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์" ฉบับที่หนึ่ง เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการ "บวรบูรณะ" เราทำความดี ด้วยหัวใจ ฟื้นฟูชุมชนหลังอุทกภัยด้วยศาสตร์พระราชา 10 หมู่บ้าน 10 วัด 10 โรงเรียน ในพื้นที่บริการที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนตาลัส และพายุโซนร้อนเซินกา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่าความหมายของคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคมด้วยจิตอาสา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว