สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 เป็นวันที่สอง

18 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2561 เวลา 18.26 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เป็นวันที่สอง ซึ่งในวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 5,120 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น และพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิ กิจกรรมการเรียนรู้สภาพและปัญหาขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน 4 จังหวัด คือ อุดรธานี, หนองคาย ,หนองบัวลำภู และบึงกาฬ , อันได้แก่ โครงการในพระราชดำริปิดทองหลังพระ , การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน , การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช , การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน , การสร้างผู้ประกอบการใหม่ , การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการใช้นวัตกรรมของผลการวิจัย จากโครงการพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากมูลของสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิง LPG ซึ่งสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและกลุ่มเกษตรกรที่ใช้พลังงานทดแทนด้วยก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซ LPG ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดมหาสารคามและได้ขยายผลจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพในจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอื่นๆต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติภายใต้ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น พร้อมพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และหลักสูตรต่างๆ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น และประเทศ รวมทั้งสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชนโดยดำเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ อันสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการสนองพระราโชบายด้านการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว