สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

15 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 เวลา 13.21 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา (วิ-สุง-คาม-มะ-สี-มา) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 2 ถึง 5 ประจำปี 2560 จำนวน 269 วัด ซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พุทธศักราช 2559 ดังนั้น วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ จึงเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง และสามารถกระทำสังฆกรรมได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทางด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ
สำหรับ "วิสุงคามสีมา" หมายถึง เขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ หรือ อุโบสถ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว