พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560

15 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 เวลา 15.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,103 คน
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "วิชาความรู้สาขาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร ที่บัณฑิตทั้งหลายศึกษาสำเร็จจากมหาวิทยาลัย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชีวิตและหน้าที่การงาน แต่การที่แต่ละคนจะใช้วิชาความรู้ให้บังเกิดผลสำเร็จดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมประการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความพอใจ ความพากเพียร ความนึกคิด และความคิดพินิจพิจารณา เป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมด้วย เพราะคุณธรรมเหล่านี้ จะช่วยเกื้อหนุนบุคคลให้มีความตั้งใจ อดทนเข้มแข็ง เอาใจใส่ และใคร่ครวญไตร่ตรอง ในอันที่จะทำการงานทุกอย่างให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคน ที่จะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพการงาน ได้มีจิตสำนึกตระหนักในคุณธรรมตามที่กล่าวมา พร้อมทั้งพยายามอบรมสร้างสมให้งอกงามขึ้นในตน แต่ละคนจะได้เพียบพูนด้วยทั้งวิชาความรู้และคุณธรรมความดี อันจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดเป็นความสำเร็จดีงาม และความเจริญมั่นคงแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้ตามที่ประสงค์"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว