พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

14T09:51:46.027Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2561 เวลา 17.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 เพื่อเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ ประทานโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม จำนวน 1 ราย และประทานประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ประจำปี 2561 จำนวน 150 แห่ง ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ด้วยกระบวนการมาตรฐาน HA อันส่งผลดีต่อการให้บริการสาธารณสุข เพราะการที่สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานย่อมส่งผลให้ประชาชนที่ไปรับบริการมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการรักษาและสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 895 แห่ง จากทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1 พัน 381 แห่ง
การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 มีนาคม 2561 ในหัวข้อ "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าประชุม ในองค์ความรู้ สร้างสรรค์หนทางใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาและยกระดับระบบบริการสาธารณสุขของไทยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม ตลอดจนเป็นการจุดประกายทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
โอกาสนี้ ทรงเปิดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งนำเสนอผลงานโดดเด่นของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนใน 19 หมวดผลงาน เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การทำงานกับชุมชน การดูแลผู้ป่วย และนวัตกรรม โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด รวมกว่า 2,000 ผลงาน คัดเลือกมาจัดแสดง 336 ผลงาน และจะได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 8 ผลงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว