สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่เจ็ด

11T15:46:44.247Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2561 เวลา 17.58 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่เจ็ด
โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 4,555 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนฐานองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ตระหนัก ในหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับภูมิภาคตะวันตก บริการสังคมและพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอนอย่างต่อเนื่องมา 33 ปี ร่วมมือกับกับมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการวิ่งมาราธอน อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยการเปิดสอนหลักสูตรมวยไทยศึกษาและพลศึกษา
สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครูมาโดยตลอด
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว