สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้

11T15:48:37.107Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2561 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยมีสถาบันในพระราชานุเคราะห์เข้าร่วมด้วย
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561
จากนั้น พระราชทานเข็ม "ส.ธ." โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เข็มที่ระลึก โล่เกียรติคุณ แก่ข้าราชการครู บุคลากร ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน และผู้มีอุปการคุณ รวมจำนวน 85 คน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ , นักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ประกอบด้วย โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร รวมจำนวน 523 คน
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรการรำถวายพระพร และการบรรเลงและขับร้องหมู่เพลงสมเด็จพระปิยชาติ
สำหรับ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 893 คน
ต่อมา เวลา 17.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบันโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และการรายงานความก้าวหน้าการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาวิจัย ส่งเสริม พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว