พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2561 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

08T09:54:45.793Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 เวลา 17.23 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปี 2561
ทั้งนี้ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงก่อตั้งมูลนิธิฯ นี้ขึ้นเมื่อปี 2522 ไว้เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานการกุศลทุกด้านที่จะก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีพระนโยบายให้เป็นองค์กรหลักเพื่อสืบสานพระกรณียกิจ เกื้อกูลกิจการขององค์กรในพระอุปถัมภ์ฯ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และช่วยเหลือบุคคลผู้เสียสละแก่ประเทศชาติ ทำนุบำรุงสถานพยาบาล และองค์การสาธารณกุศลต่างๆ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว