สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่สี่

08T09:46:42.887Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 เวลา 17.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่สี่
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,904 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตครูให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ก้าวเข้าสู่ครูมืออาชีพ และเป็นสถาบันพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานตามเอกลักษณ์ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาหารและการท่องเที่ยว พร้อมนำศาสตร์พระราชาและพระราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดตั้งสถาบันเกลือทะเลไทย ศูนย์การเรียนรู้สกุลช่างเมืองเพชร ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนางานวิชาการและท้องถิ่นให้ก้าวหน้าสืบไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว