พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559

07T09:47:34.827Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 14.56 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับประทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรี เข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 501 คน
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สำเร็จก้าวหน้าอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิต ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้จัดการศึกษานั้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะการจัดการศึกษาด้วยวิธีดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะอำนวยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังจะทำให้นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอีกด้วย บัดนี้ ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้แล้ว ควรภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ให้มีความรอบรู้กว้างขวางให้มากขึ้น การดำเนินชีวิตก็ดี การประกอบอาชีพการงานก็ดี จะใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวหาเพียงพอไม่ จำต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งมีความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐานแล้ว ควรหมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก้าวหน้า ทันการณ์ ทันสมัย ให้มีความรู้ทันการณ์ ทันสมัย และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง หากแต่ละคนทำได้ดังนี้ ก็เชื่อว่าจะสามารถก้าวถึงความสำเร็จ ความเจริญมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงานได้สมประสงค์"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว