พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

07T09:52:39.467Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 16.16 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกสรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกบัวสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระกรุณาธิคุณ ทรงรับเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และโปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบร่วมกับทีมงานสยามรีโนเวท โดยมีจังหวัดอุดรธานี และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ดำเนินการก่อสร้าง
ลักษณะของเจดีย์ วิหาร และพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสาน ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ได้กำหนดวางองค์เจดีย์ เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยให้แกนของเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือจิตกาธานของหลวงตาพระมหาบัวฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือเมืองพาราณสี ในสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นการวางทิศทางเพื่อให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้กราบจิตกาธานของหลวงตาพระมหาบัวฯ พร้อมทั้งได้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ เมืองพาราณสี ในคราวเดียวกัน
โดยมีความคืบหน้าตามลำดับ ดำเนินการตอกเสาเข็มตามแบบแปลน แผนผัง และหลักวิศวกรรมก่อสร้าง จำนวน 1,255 ต้น แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ในส่วนการก่อสร้างเจดีย์และวิหารนั้น มีความคืบหน้าเป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด สำหรับอาคารในส่วนพิพิธภัณฑ์ คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน ส่วนการออกแบบตกแต่ง และการนำเสนอข้อมูลนิทรรศการด้านต่างๆ อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด
โอกาสนี้ ทรงร่วมประชุม เพื่อติดตามในรายละเอียดการก่อสร้างด้านต่างๆ ของเจดีย์และวิหาร ตลอดจนด้านโครงข่ายคมนาคม การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการแก้ปัญหาด้านชลประทานโดยรอบวัดฯ
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) นี้ สร้างขึ้นบนพื้นที่ 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ที่บรรจุอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ คำสอนในพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว