สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 มีนาคม 2561

06T09:35:11.580Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 10.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2525 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีความจุ 74,500 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ โดยก่อสร้างสปริงเวย์เพิ่มอีก 50 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำเป็น 90,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งซ่อมแซมระบบส่งน้ำ บ่อกระจายน้ำ สระเก็บน้ำ และถังเก็บน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่บ้านปีแนมูดอ มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ หมู่ 10 ตำบลบูกิต ซึ่งเป็นโครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2526 โดยจัดสรรที่ดินให้เป็นที่ทำกินแก่ประชาชนและจัดส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรให้ทั่วถึง แรกเริ่มได้ดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และสภาพพื้นที่ที่ไม่อำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มเชิงเขา เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน ได้แก้ไขปัญหา โดยให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เช่น การปลูกไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลาในบ่อดินและการเลี้ยงไก่หลังบ้าน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีพื้นที่ในโครงการฯ 135 ไร่ แบ่งออกเป็น 62 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 53 ครัวเรือน โดยเมื่อปี 2560 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 100,861 บาทต่อครัวเรือน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลงเกษตรของนายคอเดร์ มะยูนุ๊ อายุ 62 ปี ได้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2529 มีพื้นที่ครอง 2 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ได้ขุดยกร่องปลูกไม้ผลลองกอง มังคุด ทุเรียน และยางพารา เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน และปลาบ้าในบ่อดิน เลี้ยงแพะพันธุ์พื้นบ้านและเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
และแปลงเกษตรของนายมาฮะ สาแม อายุ 78 ปี ที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2537 มีพื้นที่ครอง 1 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ได้ขุดยกร่องปลูกลองกอง มังคุด ทุเรียน สะตอ และยางพารา และเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นบ้าน
ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดอบรมเกษตรกรในโครงการฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตรให้มากขึ้น จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตร "การตัดแต่งกิ่งไม้ผล" พร้อมสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน (หินปูนฝุ่น) , สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลและสนับสนุนปุ๋ยเคมี
หลักสูตร "การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว" ให้ความรู้การเตรียมพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาหลังน้ำลด ทั้งวิธีการปรับปรุงบ่อ การเลี้ยงและการดูแลรักษาปลา พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุก
หลักสูตร "การเพาะเห็ดถุงเพื่อเสริมรายได้" พร้อมสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ด
และหลักสูตร "การเลี้ยงไก่พื้นเมือง" ให้ความรู้เรื่องการเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ปีก การดูแลโรงเรือน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การจัดการด้านสุขาภิบาลสัตว์ วิธีการผสมอาหาร พร้อมทั้งสนับสนุนไก่พันธุ์พื้นเมืองและอาหารไก่
สำหรับ หมู่บ้านปีแนมูดอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,117 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 1,030 ไร่ นอกนั้น เป็นพื้นที่ภูเขา ลำห้วย ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ 1,087 ไร่ มี 118 ครัวเรือน ประชากร 456 คน นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และรับจ้างทั่วไป
เวลา 12.09 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนฯ นี้ เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 186 คน จาก 3 หมู่บ้านใกล้เคียง คือ บ้านไอร์บือแต, บ้านไอร์กาเว๊าะ, และบ้านไอร์กาแซ มีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ครู ตชด. , ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระราชทาน รวม 13 คน ในจำนวนนี้เป็นครูคุรุทายาท 4 คน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วกลับมาสอนนักเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาบ้านเกิด
ด้านการเรียนการสอน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของครู ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดและประเมินผลด้านการอ่านลดลงจากปี 2559 จากร้อยละ 36.23 เหลือ ร้อยละ 10.32 ส่วนการสอบวัดและประเมินด้านการเขียน มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 13.67 โดยนักเรียน สามารถเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุกคน
โรงเรียนยังดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในเป้าหมายหลักเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ การขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ซึ่งด้านส่งเสริมสหกรณ์ , โรงเรียนได้ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และภาคเอกชน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเป็นความสำคัญของการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ขยายผลเป็นเครือข่ายเรียนรู้และการตลาดทุเรียนของเกษตรกรในตำบลช้างเผือก ตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้ชื่อ "ทุเรียนช้างเผือกนรา" โดยโรงเรียนเป็นศูนย์รวบรวมสินค้ารับซื้อทุเรียนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยให้เพิ่มระดับราคาทุเรียนอย่างมีเสถียรภาพจากราคาในพื้นที่ทั่วไปกิโลกรัมละ 80 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 120 บาท แล้วส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนและมาเลเซีย ในการนี้ มีพระราชดำริให้ขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ เงาะ และลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสต่อไป
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมาก ด้วยการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ตามวงรอบรวม 3 รุ่น ทำให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนตลอดปี ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งที่ยังต้องรับซื้อจากชุมชน โดยปีนี้ได้เพิ่มการปลูกถั่วหรั่งตามพระราชกระแส ซึ่งมีโปรตีนสูงสามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นดินทราย ตลอดจนได้รับซื้ออาหารทะเลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มการบริโภคไอโอดีนให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการเกษตร โดยมีกิจกรรม 7 ฐานการเรียนรู้ คือ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์, การเพาะเห็ดนางฟ้า, การปลูกพืชผักสวนครัว, การปลูกมะนาวในวงบ่อ, การเลี้ยงไก่ไข่, การเลี้ยงไก่เนื้อ, และการปลูกพืชพลังงานทดแทน
จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรพื้นที่บ้านไอร์บือแต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สำหรับ บ้านไอร์บือแต มี 380 ครัวเรือน 1,178 คน ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษายาวี ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่นใต้ หรือภาษาเจะเห ในการสื่อสาร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ และสวนยางพารา มีรายได้เฉลี่ย 5 ถึง 60,000 บาทต่อปี
ต่อจากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี 2552 เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเฝ้าระวังโรค แก่นักเรียนและประชาชน โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 100 คน ส่วนมากป่วยเป็นไข้หวัด ปวดเมื่อยและบาดแผล
ทั้งนี้ ในด้านพัฒนาการเด็ก อายุ 0 ถึง 5 ปี ได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การกอด การเล่น และสร้างวินัยให้เด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย
เวลา 15.07 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้พระราชทานถ้วยรางวัล แก่เด็กหญิงอดิวรรณ น้อยเอียด และเด็กหญิงกัญญาวีร์ นุ้ยสุวรรณ โรงเรียนนราธิวาส ซึ่งเป็นทีมนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ไม่มีตำราเรียน และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ร่วมการแข่งขัน 106 ทีม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อ อาทิ การประกาศความสำเร็จการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทย ซึ่งงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2544 เพื่อให้ประเทศไทยปลอดการระบาดของโรคเท้าช้าง ซึ่งมีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัดแบ่งพื้นที่ของประเทศออกเป็นพื้นที่แพร่โรคและไม่แพร่โรค ขั้นตอนที่ 2 การจ่ายยารักษา ขั้นตอนที่ 3 การเฝ้าระวังหลังหยุดการจ่ายยา และขั้นตอนที่ 4 การประกาศการกำจัดโรค โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลอดการระบาดของโรคเท้าช้าง เมื่อวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2560
ส่วนการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคเรื้อนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พบว่าในภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ติดอันดับสูงสุดใน 5 ลำดับแรกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 85 คน ขณะที่อัตราความชุกโรคเรื้อน และอัตราการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ ภาพรวมประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
สำหรับ การดำเนินงานจัดการโรคหนอนพยาธิในนักเรียนโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพบว่า ภาพรวมพยาธิทุกชนิดลดลง เนื่องจากการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมการดำเนินงาน
โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำพิพิธภัณฑ์โรคเท้าช้างระยะที่ 1 และแผนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์โรคเท้าช้างระยะต่อไป
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการทำสมุนไพรป้องกันยุง สูตรภาคใต้ จากน้ำมันมะพร้าว และน้ำมันหอมระเหยทำมัง รวมทั้งสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ยาหม่องสมุนไพรสูตรกันยุง ที่มีส่วนผสมของน้ำมันไพล น้ำมันมะกรูด เป็นต้น ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดยะลา มีผู้ป่วยโรคมาลาเลียสูงสุด คือจำนวน 469 คน ในปี 2560
ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำการวิจัยสอนนักเรียนระดับปฐมวัย ในการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามสุขอนามัยและให้การรักษาแก่นักเรียน เสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโรงเรียน 12 โรง และขยายผลอีก 11 โรง พบว่านักเรียนในโรงเรียนชนบท และโรงเรียน ต.ช.ด. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำและการชลประทาน มากกว่าเด็กนักเรียนในเมือง เนื่องจากเด็กในชนบทอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมและแหล่งต้นน้ำมากกว่า นอกจากนี้ หน่วยงานที่ร่วมวิจัย ยังได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ความรู้เกี่ยวกับน้ำ อันเป็นศาสตร์ของพระราชา มอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว