สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่สอง

06T09:22:21.233Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 16.24 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันที่สอง
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 7 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 4,419 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ นำนวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามการศึกษา 4.0 เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาครูและศักยภาพมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ เป็นคนดี มีความเป็นไทย ใฝ่ความรู้ และทำงานได้ จึงวางแผนพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ บัณฑิตจึงมีจิตสำนึกการเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลังของประเทศชาติสืบไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว