สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดถ้ำเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

05T09:56:57.460Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ (4 มี.ค. 61) เวลา 15.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง วัดถ้ำเขาน้อย หมู่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งธรรมยุตนิกายและมหานิกาย , เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย , นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในพื้นที่ , ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
สำหรับ วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่ ในอดีตเป็นวัดร้าง ต่อมาได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี 2480 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย วัดฯ นี้ มีภูเขาขนาดเล็กและภายในมีถ้ำ ซึ่งภายในถ้ำนั้น มีโบราณวัตถุพระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรีและสมัยอู่ทอง ทั้งนี้ ทางวัดฯ ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถและเจดีย์ ขึ้นเมื่อปี 2553 โดยมีพิธีเททองหล่อพระประธานและยกช่อฟ้าอุโบสถ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อหลวงพ่อพุทธพรรณีสีเมฆ สร้างตามแบบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบภายในวัด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสนรุ่นสิงห์ 1 นอกจากนี้ ยังได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยภายในวัดฯ ให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว