สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิราชสุดา

21T09:30:47.130Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 17.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิราชสุดา
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิราชสุดา
มูลนิธิราชสุดา เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2534 โดยมีพระราชประสงค์เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย อันได้แก่ คนพิการหูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ หรือพูดผิดปกติ พิการทางการมองเห็น ความพิการของสมอง พิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับเสมอคนทั่วไป ต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ คือ สนับสนุนการศึกษาคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ เช่น ผู้บริหารงานเกี่ยวกับคนพิการ เป็นต้น และในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่น ๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการ ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ โดยที่มูลนิธิราชสุดา ทำหน้าที่สนับสนุนวิทยาลัยราชสุดาและสนับสนุนคนพิการ ในด้านการศึกษาและการมีวิถีชีวิตอิสระต่อไปในอนาคต
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว