ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2561

20T10:10:43.357Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงร่วมการประชุมประจำปี กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทรงปรึกษาหารือทบทวนผลงานของปี 2560 รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานของปี 2561 ถึงปี 2564 ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 20 นาฬิกา และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 324 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 16 นาฬิกา 40 นาที
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579

WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com VERSION WEB : Version 2.0

nnt.thainews © 2018 All rights reserved.