สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันสุดท้าย

20T10:09:05.310Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 16.19 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,825 คน
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า " จากที่เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง "ศาสตร์พระราชา" ซึ่งถือเป็นปรัชญาสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้านั้น ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" มาเป็นแบบอย่าง ข้อนี้ จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นแบบอย่างแก่คนไทยในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังที่ทั่วโลกต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ จากโครงการในพระราชดำริ ฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น ในการทรงงานนั้น ทรงสังเกตและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วทรงศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทรงทดลองปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังทรงส่งเสริมให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมตามหลักการนี้มาโดยตลอด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร จึงควรศึกษาหลักการทรงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เข้าใจชัด แล้วน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว