สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

20T10:07:24.403Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนฯ นี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 47 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ครู ตชด. 4 นาย , ครูอัตราจ้าง 1 คน , และผู้ดูแลเด็ก 2 คน ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เนื่องจากจำนวนครูมีน้อย จึงเน้นใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลักวิชาการให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่าคะแนนสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านเหตุผลสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศและคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับสังกัดและใกล้เคียงระดับประเทศ ส่วนในรายวิชาอื่น โรงเรียน ได้สอนเสริมนอกเวลาเรียนให้แก่นักเรียน เมื่อจบการศึกษานักเรียนได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ส่วนใหญ่เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
โครงการฝึกอาชีพ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกต้นแขม ซึ่งเป็นพืชที่พบมากในท้องถิ่น โดยนำดอกแขมมาทำเป็นไม้กวาด จำหน่ายภายในชุมชน และนำรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ส่งเสริมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาหรือ "อะควาโพนิค" เป็นวิธีการผลิตอาหารที่ผสมผสานการผลิต 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือการเลี้ยงปลาและการปลูกพืชไร้ดิน ที่มีธาตุอาหารและน้ำจากการเลี้ยงปลาแบบหมุนเวียนทำให้ผลผลิตที่ได้ ปลอดภัยไร้สารเคมี ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่วนไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีกรมชลประทานสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดความจุ 52,000 ลูกบาศก์เมตร ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคและบริโภค ทั้งนี้โรงเรียน ยังได้จัดทำพื้นที่การเกษตรเป็นสถานีความรู้ ให้ชาวบ้านเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำกลับไปประกอบเป็นอาชีพ เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงหมูหลุม และการปลูกผัก
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดละ 5 กลุ่ม ใน 5 อำเภอ ส่งเสริมการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ไข่เค็ม น้ำยาล้างจาน สบู่สมุนไพร และผ้าทอลายกระจับ เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ลงนามความร่วมมือรับซื้อข้าวสารเดือนละ 5,880 กิโลกรัม รวมทั้งผักและผลไม้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทอง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย
จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่หายาก อาทิ โพ่นเม่น หรือ ค้างคาวดำ และผักกูดช้าง หรือ กรีบแรด ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลาย เป็นยาบำรุงกำลัง และมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาสอนการแปรรูปเป็นผงชาจากผักกูดช้าง เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต
ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎร โดยมีผู้ไปรับบริการ จำนวน 203 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ กล้ามเนื้อและกระดูก และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่างใกล้ชิด
เวลา 14.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเลิงถ่อน โนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 204 คน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในปี 2535 โดยวันนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนโครงการด้วยรักและห่วงใยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 26 โรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ปัจจุบัน โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ได้จัดการเรียนการสอน และดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตาม 8 เป้าหมายหลัก มีการส่งเสริมอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การปลูกข้าว และการทอผ้าของชาวภูไท ซึ่งนักเรียนจะใส่ชุดพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันอังคารด้วย กิจกรรมห้องสมุด ใช้การจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ มีมุมเผยแพร่วิถีชีวิตของชาวภูไท และชุมชนวังสามหมอ และวันนี้มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์ครบชุด และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียน
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเนท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เนื่องจากการติวเข้มให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนได้ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ปัจจุบันโรงเรียนยังจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่พิการ เช่น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยจัดให้เรียนร่วมกับเพื่อน และมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมามีนักเรียนที่ศึกษาต่อ และจบมหาวิทยาลัยแล้ว โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเด่นในด้านการเกษตร มีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน ทั้งยังมีกิจกรรมที่สามารถเผยแพร่สู่ชุมชน เช่น การเลี้ยงไก่ดำภูพาน และการทำนา
ในการนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพสังคมของแต่ละชุมชน ปัจจุบันอยู่ในขั้นของการรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพตามความถนัด และสร้างเครือข่าย เพื่อการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรมาตั้งแต่เช้า โดยมีผู้ป่วยขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ รวม 3 คน และทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว