สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 เป็นวันแรก

19T09:48:32.297Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 16.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัญฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 12 คน พระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560 ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 6 คนและ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,167 คน
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทความว่า " ปัจจุบัน ทุกท่านย่อมประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า "ศาสตร์พระราชา" คือ ศาสตร์ของแผ่นดิน และถือเป็นปรัชญาสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน "ศาสตร์พระราชา" นี้ ก็คือองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนาซึ่งทั่วโลกต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ หลักในการทรงงานนั้นสรุปได้เป็น 3 ประการ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
"เข้าใจ" หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้น เมื่อมีความเข้าใจลักษณะทางกายภาพและทางวัฒนธรรมชัดเจนแล้ว ก็ใช้หลักการ "เข้าถึง" โดยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลหรือปัญหา อันจะนำไปสู่การวางแผน "พัฒนา" ได้อย่างถูกต้องตรงจุดให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแท้จริง
ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร จึงควรน้อมนำหลักการทรงงาน อันเป็น " ศาสตร์พระราชา " มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้ยิ่งก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างยั่งยืน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว