สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครั้งที่ 1/2561

16T20:04:29.767Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

วันนี้ (16 ก.พ.2561) เวลา 08.46 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงและพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาระบบน้ำจังหวัดเชียงราย โครงการปลูกป่าน่าน โครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการความร่วมมือ 4 มูลนิธิ กับ 10 บริษัท โดยการบูรณาการระหว่างมูลนิธิฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โครงการขยายผลต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติสำหรับสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก โดยขยายผลการดำเนินงานสู่สากล จนเป็นที่ยอมรับในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาทางเลือกกับการพัฒนาในวงกว้างและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ขึ้นเมื่อปี 2515 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด และการทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการทำงาน ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว