สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมของราษฎร ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทย-พม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

16T20:12:48.817Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2561 เวลา 18.50 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทย-พม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมของราษฎรเชื้อสายปะหล่อง หรือดาราอั้ง บ้านนอแล และราษฎรเชื้อสายลาหู่ หรือมูเซอดำ บ้านขอบด้ง ซึ่งเป็นอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางดำเนินการส่งเสริมความรู้ การฟื้นฟูและการอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสู่รุ่น สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือนทั้งยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวให้กับเกษตรกร จำนวน 200 ราย รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านทอผ้า ย้อมด้ายด้วยสีธรรมชาติ , การจักสาน , การทำเครื่องประดับจากหญ้าอิบูแค
ในการนี้ มีพระปฏิสันถารกับราษฎร และมีรับสั่งถามถึงความเป็นอยู่ของราษฎรรวมทั้งการทำงานหัตถกรรมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระประสงค์ ในการทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาคนและพัฒนาอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขาง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีอาชีพ รวมทั้งให้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วย อันจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ และมีอาชีพที่ยั่งยืนสืบไป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว