พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560

06T09:45:18.160Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ (5 ก.พ. 61) เวลา 15.52 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี จากสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับประทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,831 คน
โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "วิชาการต่างๆ ที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมา นับเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้การปฏิบัติงานทุกอย่างประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ในอนาคต ความสำเร็จก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว ยังจะต้องอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้ให้เท่าทันกับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม หากแต่ละคนได้ขวนขวายและค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แล้วนำไปประยุกต์ใช้ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ต่องานที่ทำให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป"

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว