สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ อดีตประธานก่อตั้งกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

05T09:39:37.820Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ (4 ก.พ. 61) เวลา 16.39 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังเมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหาร ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 สิริอายุ 92 ปี

นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ เกิดเมื่อปี 2468 บิดาและมารดาชื่อ นายชุนกุ่ย และนางเน้ย แซ่เจี่ย เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนหวงหวน กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุได้ 11 ปี บิดาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิต จึงลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำเลี้ยงดูครอบครัว ในปี 2488 ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ได้เริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศ โดยบรรทุกสินค้าทางเรือไปจำหน่ายที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ , ต่อมาในปี 2493 ได้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทองไทยขึ้น โดยประกอบธุรกิจค้าขายส่งออกพืชผลทางการเกษตรซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง เป็นรากฐานนำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย มีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท มีโรงงานและฟาร์มอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ก่อเกิดการจ้างงานสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนไทยกว่า 8,000 คน ตลอดชีวิตยังเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลืองานสาธาณะกุศลเพื่อส่วนรวมเสมอมา โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสมาคมและมูลนิธิต่างๆ อาทิ กรรมการสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย กรรมการอำนวยการสหกรณ์ยาของกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทของหม่อมงามจิตร บุรฉัตร ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางกฤษณา คณาธนะวนิชย์ มีลูกด้วยกัน 5 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว