สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย

05T09:38:14.883Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ (4 ก.พ. 61) เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สิริอายุ 83 ปี

ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2476 ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี บิดาและมารดา ชื่อนายนัยและนางไขย์ สะเพียรชัย ด้านการศึกษา เข้าเรียนระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดทุ่ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยเคยศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาด้วย ต่อมาสำเร็จการศึกษาประโยคประถมศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรีทางการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และได้รับทุน กพ.ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ทางจิตวิทยาการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร นอกจากเป็น อาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยทางการศึกษาผู้นำพาให้การวิจัยมีส่วนต่อการนำไปใช้เพื่อสร้างนโยบายสำคัญๆ ต่อการศึกษาของชาติแล้ว ยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกหลักสูตรแรกให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเคยถวายการสอนและร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อวงการการศึกษาของไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังเกษียณอายุราชการ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , เป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนแรก เป็นประธานสาขาวิชาการศึกษาในสภาวิจัยแห่งชาติคนเเรก เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับรองศาสตราจารย์นิดา สายเชื้อ มีลูกด้วยกัน 2 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว