พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

01T10:11:42.430Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2561 เวลา 19.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง วัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านพุทธศาสนาของพระสงฆ์และสามเณรในพื้นที่อำเภอสารภี และอำเภอใกล้เคียง โดยมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีในพื้นที่อำเภอสารภีต่อไป
จากนั้น ทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว เพื่อความเป็นสิริมงคล พระพุทธรูปดังกล่าวมีขนาดใหญ่ ความยาว 19 เมตร อายุกว่า 700 ปี โดยเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
วัดพระนอนหนองผึ้ง เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ครองนครหริภุญชัย ต่อมาในปี 1838 พญามังรายได้ตีนครหริภุญชัย และสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือ เรียกว่านครกุมกาม โดยทรงอุปถัมภ์วัดแห่งนี้ และถือเป็นวัดสำคัญของนครกุมกาม ปัจจุบัน มีพระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 12 รูป
ก่อนเสด็จกลับ ได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ชัยสีลพุทธภิรักษ์ ที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในสมัยโบราณ อาทิ ประติมากรรมปูนทราย , เครื่องสังคโลก และ ซุ้มปราสาทล้านนาโบราณ เพื่ออนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมโบราณที่หาชมได้ยาก ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบต่อไปสู่ลูกหลานคนไทยในอนาคต

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว