สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี

30T11:21:43.647Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2561 เวลา 09.26 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด หมู่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. ผู้ดูแลเด็ก และครูอัตราจ้าง 11 นายและคน มีนักเรียน 95 คน ซึ่งนอกจากมีนักเรียนในพื้นที่แล้วยังมีนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่บิดามารดาเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยมาเรียนในโรงเรียนนี้ด้วย อาทิ กัมพูชา, ลาว, และเมียนมา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับสังกัด ด้านการเรียนการสอนภาษาไทย มีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าไปให้ความรู้และอบรมครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้คล่องแคล่ว และอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี ส่วนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้เข้าไปสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอนที่ยังไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรม english camp เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น
โรงเรียนได้ดำเนินการตามพระราชดำริในด้านการส่งเสริมผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง สำหรับนำมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในปี 2552 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัด ไปให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก รวมถึงให้ผู้ปกครองในพื้นที่มีส่วนร่วม เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า, เห็ดฟาง, คะน้า, กวางตุุ้ง รวมทั้งการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ชุมชน ช่วยสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลและไม้ท้องถิ่นเพิ่มเติม เช่น ทุเรียน, เงาะ มีการขยายพันธุ์ขนุนทรงปลูกโดยแจกจ่ายต้นกล้าให้ผู้ปกครองนักเรียนนำไปปลูกที่บ้าน ตลอดจนปลูกชะมวงในป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ของโรงเรียน รวมถึงการเลี้ยงชันโรงเพื่อผสมเกสรไม้ผลในโรงเรียน ผลผลิตจากน้ำผึ้งชันโรง นำมาแปรรูปเป็นสบู่ก้อนจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน
ด้านโครงการฝึกอาชีพ มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาฉลาด ไปสอนแปรรูปน้ำพริกเห็ด, ปั้นขลิบ, ขนุนและกล้วยทอด วิทยาลัยชุมชนตราด สอนทำน้ำยาล้างจาน น้ำหมักสัปปะรด, การสานตะกร้าจากต้นกลุ่ม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมีความเหนียว คงทนที่ชาวบ้านนิยมมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านการจัดหาแหล่งน้ำ กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้จัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันสามารถใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอ
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรอย่างทั่งถึง
เวลา 11.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรดาร ฉบับที่ 5 (ปี 2561 ถึง 2569)
โรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2537 ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 72 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา , กัมพูชา , ลาว และมอญ ถึงร้อยละ 50 แต่ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการเรียนการสอน โดยนักเรียนมีความรู้ความสามารถดี เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สูงขึ้นในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีเพียงรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ แต่สูงกว่าระดับสังกัดฯ ซึ่งทางโรงเรียนได้แก้ไขโดยการสอนเสริมนอกเวลาให้แก่นักเรียน และได้ส่งครูไปอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน โดยการลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นอาชีพได้ อาทิ การปลูกผักแบบเถาเครือ เช่น น้ำเต้า และบวม , ปลูกผักกางมุ้ง เช่น คะน้า และกวางตุ้ง , การเพาะเห็ด และการปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่ , เป็ดเทศ และเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรให้แก่ชุมชนอีกด้วย โดยผลผลิตที่ได้เพียงพอในการประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน ส่วนที่เหลือนำไปแปรรูปและถนอมอาหาร เช่น ข้าวเกรียบ 3 รส , ไข่เค็ม , สับปะรดกวน และสับปะรดหยี
ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีวิทยาลัยสารพัดช่างตราดไปสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรละ 30 ชั่วโมงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มี 3 หลักสูตร คือการซ่อมจักรยาน , การสานเส้นพลาสติก เป็นของใช้ในครัวเรือนและการตัดผมชาย นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ไปสอนการตีกลองยาว เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลในจังหวัดตราด และหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปตรวจรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรม รวม 201 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคระบบทางเดินหายใจและระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
จากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สำหรับบ้านท่ากุ่ม มี 123 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และยางพารา มีรายได้เฉลี่ย 45,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
เวลา 14.33 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม เป็นครั้งที่ 5 โรงเรียนนี้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียน 71 คน ครู ตชด. ผู้ดูแลเด็กเล็ก และครูอัตราจ้าง รวม 13 นายและคน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอ็นที ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดดเด่นในด้านภาษา ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอเนท ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่าระดับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ รวมถึงภาษาอังกฤษที่มีคะแนนต่ำกว่าทั้ง 2 ระดับ จึงส่งครูไปอบรมเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมของเยาวชน GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น พื้นที่น้อย น้ำเค็มหนุนสูง โดยปรับปรุงพื้นที่สูง น้ำเค็มไม่ท่วมถึง และรกร้าง ให้ปลูกผักสวนครัวได้ นำเศษอาหารมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และทำเป็นสารปรับปรุงดินคอมโพสท (Compost) หรือปุ๋ยดินการเกษตร
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา และฝึกอาชีพ เช่น การแปรรูปอาหารทะเล และการทำหมวกเหละ หรืองอบใบจาก
ทั้งนี้ โรงเรียนยังปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งน้ำเค็มท่วมถึง ให้สามารถปลูกพืชผัก เพาะเห็ดได้ นอกจากนี้ยังเน้นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลน เนื่องจากเป็นโรงเรียน ตชด. แห่งเดียว ที่มีพื้นที่ติดป่าชายเลน และจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูตั้งแต่ปี 2540 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ป่าชายเลนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น หอยพอก ซึ่งเดิมได้สูญหายไปจากชุมชนแล้ว แต่ทางโรงเรียนร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมธนาคารหอยพอก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ปัจจุบันยังมีหอยหลากหลายชนิด เช่น หอยขี้ค้อนและหอยจุ๊บแจง
ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีการสาธิตการนำพืชสมุนไพรป่าชายเลนมาทำเป็นอาหาร เช่น ใบโกงกางชุบแป้งทอด และประสักเชื่อม
โรงเรียนยังดำเนินโครงการเพาะพันธุ์ปูทะเล หรือปูดำ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์และเผยแพร่แก่ชุมชน ซึ่งมีการจัดตั้งโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ แล้วทอดพระเนตรการเลี้ยงปลานวลจันทร์ในกระชัง ซึ่งโรงเรียนจัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยเป็นแหล่งสาธิตส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ทั้งยังนำผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน ในการนี้ทรงปล่อยปลานวลจันทร์ เพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนต่อไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว