พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560

29T10:40:29.190Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 15.37 น. วันที่ 28 ม.ค.2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 รวมจำนวน 2,830 คน
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "...การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีหลักการในการทำงาน ใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา ตลอดจนมุ่งมั่นขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีความเพียร ความอดทนอดกลั้น ความรอบคอบ จะสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆ ได้ ยังผลความสำเร็จก้าวหน้าแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ สมกับที่ท่านได้มุ่งหวังไว้..."

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว